1. Obecná ustanovení

1.1.Tieto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je KAUFMANN s.r.o., se sídlem Kurimka 12 090 16 Cernina IČ: 50781090 zapsaná v OR vedeném Městským soudem Prešov, odd. Sro, vl.č.34350 / P, (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce www.amando.cz elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

1.2.Zmluvné strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.3.Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4.Zoznam zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu www.amando.cz, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží a doba jeho dodání je uvedena u každého produktu, před jeho objednáním.

1.5. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1.Kúpna smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka").

2.2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které obdržíte na Vaši e-mailovou adresu ihned po odeslání Vaší objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky. Na Vaši e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.

2.3.Záväzné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.) případně jiné údaje.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1.Predávajúci je povinen:

     1. dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
     2. zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
    3. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2.Predávajúci má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1.Kupujúci je povinen:

     1. převzít zakoupené nebo objednané zboží,
     2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
     3. nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
     4. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby

4.2.Kupujúci má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky

5.1.Tovar je prodáván podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce www.amando.cz elektronického obchodu prodávajícího.

5.2.Predávajúci je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem zboží prodávajícímu.

5.3.Kupujúci je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.

5.4.Predávajúci je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.5.Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou údaji, které byly prodávajícímu poskytnuty od výrobce.

5.6.Miestom dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

5.7.V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné ve výši uvedené v bodě 2 tohoto článku těchto všeobecných obchodních podmínek. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

5.8.Kupujúcemu doporučujeme zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, hned po jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, doporučujeme mu tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží doporučujeme vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost podle možností potvrdí dopravce. Zaslání takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu následně pomůže prodávajícímu vyhodnotit odpovědnost za poškození zásilky a poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

5.9.Kupujúci je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to způsobem, který si kupující zvolí.

5.10. Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem. Tam kde je nutný záruční list, dostane ho v balení.

5.11.Spôsoby plateb: Hotově při převzetí zboží, Platba na účet.

6. Kupní cena

6.1.Kupujúci je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou hotovostní platby v určené provozovně prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v závazné akceptaci objednávky.

6.2.Cena objednávky je po jejím odeslání kupujícím závazná a neměnná.

6.3.V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.4.Kupujúci je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.5.V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

6.6 Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud při konkrétním produktu není uvedeno jinak.

6.7 Všechny slevy jsou limitující. Je možné uplatnit pouze 1 slevu, v případě více slev se za platnou považuje vždy vyšší sleva.

7. Vstup vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1.Kupujúci nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2.Nebezpečenstvo škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

8. Reklamační řád

8.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti KAUFMANN s.r.o.. Záručná doba na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak. Začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem.

8.2 Ke každému zboží zakoupenému ve společnosti KAUFMANN s.r.o. je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

8.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané, zboží po otevření balíku nerozbalujte, neotvírejte.
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu

O zjištěných skutečnostech je zákazník povinen nás informovat ihned po převzetí zboží.

Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku na účel, pro který byl vyroben).

8.4. Záruka se nevztahuje na:

- mechanické poškození zboží způsobené kupujícím, tj utržené části, rozřezání, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškozením apod.
- vady způsobené používáním a opotřebením zboží kupujícím,
- používáním zboží v podmínkách které neodpovídají svojí teplotou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá,
- neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
- nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s obecnými zásadami,
- zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy),
- vnějšími vlivy, např. pádem nebo nárazem,
- přírodními živly nebo vyšší mocí.

8.5. Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:

KAUFMANN s.r.o.
Dolany u Červených Peček 73
280 02 Červené Pečky
Česká Republika

Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Zásilky posílejte na ADRESU internetového obchodu. Při zasílání balíků Českou poštou, využijte prosím službu: "zaslání balíčku na adresu" internetového obchodu, nedoporučujeme posílat zásilky jako balík na poštu, protože dojde k uskladnění zásilky na poště a tím se prodlouží lhůta doručení prodávajícímu.

Doporučujeme vám odeslán zboží pojistit. Kupující je povinen zvolit při přepravě takový obal, aby nedošlo k poškození zboží. V případě ztráty zásilky Českou poštou nebo kurýrem prodávající nenese za ztrátu žádnou odpovědnost.

8.6 Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

8.7 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží,
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.6 O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení prostřednictvím e-mailu, telefonicky, resp. spolu se zaslaným zbožím mu bude doručen doklad o vyřízení reklamace.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1.Zmluvné strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, rodné číslo, číslo telefonu a mailovou adresu.

9.2.Zmluvné strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

9.3.Kupujúci bere na vědomí, že jeho osobní údaje poskytnuté prodávajícímu, prodávající zpracovává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ"). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

9.4. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení.

9.5. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně za účelem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

9.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účley než jsou uvedeny v bodu 9.5. ORP zvlášť a zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.

9.7.Predávajúci prohlašuje, že v souladu s ust § 6 odst. 1 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.

9.8.Kupujúci má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat

     1. ve všeobecně srozumitelné formě informace o stavu zpracování svých osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 26 odst. 3 ZnOOÚ; při vydání rozhodnutí podle odstavce 4 písm. b) ZnOOÚ je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací.
     2.u všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování,
     3. ve všeobecně srozumitelné formě odpis jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
     4. opravu její nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
     5. likvidaci jejích osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování podle § 13 odst. 1 ZnOOÚ; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
     6. likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona.

9.9.Právo kupujícího lze omezit jen podle odstavce 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

9.10.Kupujúci na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího zamítat

     1. zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
     2. využívání osobních údajů uvedených v § 7 odst. 4 písm. d) 9.8.na účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
     3. poskytování osobních údajů uvedených v § 7 odst. 4 písm. d) 9.8.na účely přímého marketingu.

9.11. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u prodávajícího kdykoliv namítat

     1. vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 7 odst. 4 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí,
     2. a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle § 21 odst. 3 ZnOOÚ. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud rozhodnutí bylo přijato v rámci uzavírání nebo plnění smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím za předpokladu, že bylo vyhověno požadavku kupujúcedho, která je obsahem smlouvy nebo kupujícímu bylo na základě dohody uděleno právo kdykoliv během platnosti smlouvy uplatnit svůj názor.

Kupující má právo nesouhlasit s rozhodnutím prodávajícího podle § 23 odst. 5 ZnOOÚ a odmítnout přenos svých osobních údajů do třetí země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, jestliže se má přenos provést na základě § 23 odst. 4 písm. a) ZnOOÚ.

Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu ma ochranu osobních údajů.

Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

Pokud kupující nežije, jeho práva, která měla podle ZnOOÚ může uplatnit blízká osoba.

Požadavky kupujícího podle § 20 odst. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní prodávající bezplatně.

Informace podle § 20 odst. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ prodávající poskytne kupujícímu bezplatně s výjimkou úhrady ve výši, která nesmí překročit výši materiálních nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace kupujícímu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Prodávající vyhoví požadavkům kupujícího podle § 20 ZnOOÚ a písemně ji informuje nejpozději do 30 dnů od jejich přijetí.

Omezení práv kupujícího podle § 20 odst. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ prodávající neprodleně písemně oznámí dotyčné osobě a úřadu.

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo v souladu se zákonem 102/2014 CFU, podle §7 odst. 1, O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji na odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 10.2. VOP.

10.2. Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění. Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 10.1, je povinen dodržet následující podmínky:

- kontaktovat nás (viz kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
- pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou na stránce www.amando.cz v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
- zboží musí být zabaleno v jakémkoli ochranném obalu, vhodném na jeho doručení prodávajícímu
- zboží nesmí být použit
- zboží nesmí být poškozen
- zboží musí být kompletní is visačkami (včetně příbalového letáku, dárkových předmětů apod.)
- zboží zašlete spolu s vyplněným formulářem, který najdete na stránce www.amando.cz v sekci Výměna / vrácení zboží.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, pěkně zabalený a poskládán ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou cenu snížit o tomu odpovídající částku.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme neprodleně převodem na Váš účet nebo nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží (za špatné uvedené číslo účtu neodpovídáme!).

Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět (Kurýrem GLS s částkou 100 Kč).

Pokud si zákazník ponechá zboží, jehož hodnota nepřesahuje částku 2 000 Kč, která je potřebná na uplatnění dopravy zdarma. Bude Vám dodatečně účtována částka poštovného 100 Kč.

11. Alternativní řešení spotřebitelských sporů

V případě spotřebitelského sporu týkajícího se prodeje našeho zboží nebo poskytování našich služeb je pro alternativní řešení spotřebitelského sporu příslušná Slovenská obchodní inspekce - www.soi.sk ( "SOI"), na kterou se můžete obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu. Můžete využít k podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů a na získání informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně přeshraničních sporů) u zboží zakoupeného přes internet také webovou stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index. cfm? event = main.home.chooseLanguage. Mohou vznikat i další tzv. pověřené osoby / subjekty k alternativnímu řešení spotřebitelských sporů, u kterých je možné také mimosoudní řešení zahájit.

Postup při alternativním řešení spotřebitelského sporu je takový, že se zahajuje na návrh spotřebitele u SOI (případně jiné pověřené osoby), která musí obsahovat

a) identifikační údaje stran sporu (Vaše a naše),
b) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodujících skutečností (což je sporné),
c) označení, čeho se navrhovatel (Vy) domáhá (např. vrácení kupní ceny, výměny zboží apod.),
d) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. první reklamace),
e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci alternativního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo alternativní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,
f) datum a podpis navrhovatele (Váš).

K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například naše korespondence apod.), A další písemnosti potvrzující uváděné skutečnosti, pokud jsou k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, pokud je navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat zejména písemně, ústně do protokolu, nebo elektronicky prostřednictvím emailu ars@soi.sk.

Spotřebitel se může obrátit se na subjekt alternativního řešení sporu, jehož hodnota bude vyšší než 20, - €.

Navrhovatel (Vy) může podat návrh u SOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. Odstoupení od smlouvy / reklamace).

Alternativní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od zahájení. U zvlášť složitých sporů lze tuto lhůtu prodloužit o 30 dní, a to i opakovaně.

11.1. Alternativní řešení spotřebitelského sporu končí

a) uzavřením dohody stran sporu (nepovinné),
b) vydáním odůvodněného stanoviska,
c) odložením návrhu (např. spotřebitel prohlásí, že se rozhodl ukončit svou účast na alternativním řešení sporu),
d) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého v případě strany sporu, která je fyzickou osobou,
e) zánikem bez právního nástupce v případě strany sporu, která je právnickou osobou,
f) vyškrtnutím oprávněné právnické osoby ze seznamu.

Alternativní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s alternativním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

SOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro alternativní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při alternativním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.

V případě, že alternativní řešení spotřebitelského sporu nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu se samozřejmě vždy můžete obrátit na soud. Samozřejmě také nemusíte ani možnost alternativního řešení spotřebitelského sporu využít (možná to však samozřejmě vždy doporučit) a můžete se s řešením spotřebitelského sporu přímo obrátit na příslušný soud.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.Predávajúci si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

12.2.V pokud je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

12.3.V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu dle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne doručení zboží prodávajícímu podle bodu 11.4. těchto všeobecných obchodních podmínek.

12.4.Zmluvné strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě e-mailových zpráv.

12.5.Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

12.6.Tieto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

12.7.Kupujúci zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

13. Orgánem dozoru je:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
Tel. č .: 051/7721 597
Fax č .: 051/7721 596
E-mail: pr@soi.sk

Objednáním zboží z amando.sk potvrzuji, že souhlasím s obchodními podmínkami.

V Kurimke, dne 18.02.2021